Stichting GeefGratis
  Bekijk hier de online versie van deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief GeefGratis | 12e jaargang nieuwsbrief GeefGratis | editie: week 11, 2012.
 
   
 
Beste ##goededoelnaam##,
Welkom bij de besloten nieuwsbrief aan 3.000+ aangesloten goede doelen bij Stichting GeefGratis.
 1. GeefGratis raakt wellicht de ANBI status kwijt

 2. Gratis aanbod: Dell Laptop en PC

 3. Herinnering: wereldwijd onderzoek naar technologische behoeften non-profits

 4. Facebook Timeline for Pages en social media monitoring toegevoegd in gratis online boek fondsenwerving 2.0

 5. Laatste nieuws uit de goede doelen wereld

 6. Uw gegevens beheren? KLIK HIER! voor het CMS systeem
 7. GeefGratis Helpdesk, GeefGratis feedback, colofon en nieuwsbrief abonnementsinformatie
 
   
   
 

Volg GeefGratis:         

 

Volg TechSoup         

 
   
   
 

1. GeefGratis raakt wellicht de ANBI status kwijt

Rubriek: ANBI

Door: Jordan van Bergen, Sichting GeefGratis

Tijdens de controle door het ANBI-team op locatie bij GeefGratis is ons meegedeeld dat Stichting GeefGratis waarschijnlijk haar ANBI status gaat verliezen.

Gevolgen?
Deze mededeling heeft gelukkig voor onze gratis te gebruiken internet diensten en aangesloten goede doelen geen enkele consequentie. Of een donatie van een donateur fiscaal aftrekbaar is hangt af van het goede doel waar aan gedoneerd wordt. Dus als een donateur via de diensten van GeefGratis aan een ANBI goed doel doneert dan is deze gift gewoon aftrekbaar. Daar verandert het verliezen van de GeefGratis ANBI status niets aan.

Dit heeft alleen nadelige gevolgen voor rechtstreekse donaties aan onze eigen stichting. Deze komen niet zo vaak voor. Minder leuk is dat je tegenwoordig een ANBI status nodig hebt om aan bepaalde programma's mee te mogen doen. Zo verliest GeefGratis wellicht bepaalde voordelen voor haar eigen organisatie indien de ANBI beschikking ingetrokken wordt maar zoals gezegd heeft dit geen enkele consequente voor aangesloten goede doelen of de diensten van GeefGratis.

Voorbeeldbrief bezwaarschrift
We zullen naar alle waarschijnlijk wel bezwaar indienen omdat we zelf wel degelijk vinden dat we een ANBI zijn. We horen graag van andere goede doelen die met succes bezwaar aangetekend hebben tegen mogelijke intrekking van de ANBI status hoe ze dit gedaan hebben en op welke gronden. Voorbeeld brieven (bezwaarschrift) op basis waarvan alsnog besloten is dat de organisatie een ANBI blijft zijn welkom. Graag horen wij van goede doelen die met succes bezwaar ingedien hebben hoe ze dit gedaan hebben met dus een voorbeeldbrief er bij. Dit kan via e-mail toegestuurd worden op info@geefgratis.nl.

We zullen vooral bezwaar maken omdat we tijdens het gesprek steeds er aan herinnerd werden dat wij op aanvraag van onze aangesloten goede doelen het ANBI logo hebben gemaakt dat nu breeduit gedragen wordt in de goede doelen wereld. Daar is de belastingdienst duidelijk niet blij mee maar wij hebben geluisterd naar de aangesloten goede doelen die massaal vroegen om een logo om duidelijk te kunnen maken dat ze een ANBI zijn. Dit logo staat helemaal los van het feit of GeefGratis zelf een ANBI is ja of nee maar dit logo werd gedurende het 2 uur durende controle gesprek telkens ter tafel gebracht. Beetje flauw als daarom onze ANBI beschikking ingetrokken wordt ondanks dat we dit niet hard kunnen maken. We gaan in ieder geval in beroep op basis van datgene wat GeefGratis doet in het algemeen belang en dat is voor 3.000+ goede doelen kosten besparen op basis van no cure no pay diensten en het gratis ter beschikking stellen van goede doelen informatie om zo de transparantie in de goede doelen wereld voor donateurs te verhogen en het kennisniveau van de donateurs te verbeteren.

Hoe werkt zijn controle eigenlijk?
Wellicht zijn er nog veel goede doelen die sinds 2008 een ANBI zijn en die nog geen idee hebben wat en hoe er gecontroleerd wordt.

Doel van het onderzoek
Uw instelling is met ingang van 1 januari 2008 als ANBI aangemerkt op grond van artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001. Het doel van dit boekenonderzoek is te beoordelen of uw instelling terecht als ANBI werd aangemerkt. Bovendien wordt beoordeeld of uw instelling ook nog voldoet aan het 90%-criterium, dat na de wetswijziging per 1 januari 2010 van kracht werd. Hiervoor is het onder meer nodig dat de aard en de omvang van de activiteiten en de geldstromen goed in beeld worden gebracht.

Voorbereiding
Om het onderzoek te bespoedigen, is het bevorderlijk als ik (ruim) voorafgaand aan het onderzoek over de financiële gegevens van uw instelling kan beschikken. U kunt mij deze gegevens digitaal via zogenaamde auditfiles of op papier doen toekomen. Verderop in deze notitie leest u meer over auditfiles.

Pakketjeom op te sturen
Om mijn dossier aan te vullen zou ik graag kopieën van de volgende stukken opgestuurd krijgen: de (gewijzigde) statuten, het actuele beleidsplan, de jaarrekeningen van 2009 en 2010, alsmede de prognosecijfers over 2011.

Ik verzoek ik u er voor te zorgen dat ik op de bezoekdatum over de onderstaande stukken kan beschikken. (de stukken die nog niet zijn opgestuurd) Ter voorkoming van misverstanden merk ik nog op dat er geen fiscale controle zal plaatsvinden voor enig ander belastingmiddel. Voor de stukken geldt natuurlijk: indien en zover van toepassing en aanwezig.
 • de jaarstukken over 2009 en 2010;
 • de prognosecijfers over 2011;
 • de (onverdichte) grootboekrekeningen, kolommenbalansen en overige vastleggingen;
 • de bankbescheiden over 2009, 2010 en 2011;
 • de kasadministratie en de kasbescheiden over 2009, 2010 en 2011;
 • een integraal overzicht van uitbetaalde vacatiegelden en/of onkostenvergoedingen aan bestuursleden over 2009, 2010 en 2011;
 • de beschikbare nieuwsbrieven aan leden/sponsors over 2009 en 2010;
 • de notulen van de bestuursvergaderingen over 2009 en 2010;
 • de jaarverslagen over 2009 en 2010;
 • een kopie van een uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 • een exemplaar van de statuten en wijzigingen hiervan;
 • het meest recente beleidsplan.
Beleidsplan
Een (meerjarig) beleidsplan dient minimaal een omschrijving te bevatten van: - de doelstelling en het actuele beleid;
- de feitelijke werkzaamheden van uw instelling;
- de wijze waarop uw instelling fondsen werft;
- de wijze waarop uw instelling fondsen en vermogen beheert;
- de wijze waarop uw instelling fondsen en vermogen besteedt.

Ingeval een van de opgesomde onderdelen niet van toepassing is, hoeft u daar geen melding van te maken in het beleidsplan. Een document, dat een verwijzing bevat naar de statuten of een jaarrekening wordt niet aangemerkt als een deugdelijk beleidsplan.

Auditfiles (indien mogelijk)
Ik wil voorafgaand aan het boekenonderzoek zicht krijgen op de mate van automatisering binnen uw instelling. Daarom verzoek ik u om de administratie over 2009, 2010 en 2011 digitaal aan mij ter beschikking te stellen. Graag ontvang ik de auditfile uiterlijk 1 week voor aanvang van het bedrijfsonderzoek. Nagenoeg alle boekhoudpakketten bevatten een functionaliteit om bepaalde gegevens van de financiële- en/of salarisadministratie als auditfile te exporteren. De instructies voor het aanmaken van een auditfile vindt u in de handleiding van uw boekhoudpakket. U kunt ook contact opnemen met de helpdesk van uw leverancier. De beschikbaarheid van een audtifile kan de duur van het bedrijfsonderzoek bekorten.

Zo hebben aangesloten goede doelen die nog geen controle hebben gehad alvast een idee wat er op je afkomt en wat er ter controle aanwezig moet zijn en aangeleverd moet worden.
 
   
       
   
 

2. Gratis aanbod: Dell Laptop en PC

Rubriek: gratis aanbod

Door: Jordan van Bergen, Sichting GeefGratis

Martin Groesbeek heeft een 2 tal computers over ter donatie.

Ten eerste een prima werkende 15.4" Dell 6400 Laptop. Voor meer informatie over de laptop, zie: http://www.laptopviews.com/dell-laptops/dell-inspiron-6400-laptop-pc/. De andere computer is een PC (>1Gz processor en meer dan 1Gb geheugen) incl 17" Iiyama monitor. Aangezien dit niet veel meer oplevert zou ik ze graag willen doneren voor een goed doel. Beide computers zullen helemaal schoon zijn, dus niet voorzien van een operating systeem.

Bij interesse kan er contact opgenomen worden via: martin.groesbeek@gmail.com en Martin zal zelf bepalen op basis van interesse van de kant van goede doelen aan welk goed doel hij de laptop en pc geeft. Zelf ophalen van het notebook is wenselijk (regio Dordrecht/Rotterdam).
 
   
       
   
 

3. Herinnering: wereldwijd onderzoek naar technologische behoeften non-profits

Rubriek: Enquête

Door: Jordan van Bergen, Sichting GeefGratis

Techsoup Nederland, lid van het TechSoup Global Network, wil een beter inzicht krijgen hoe uw organisatie naast traditionale technologie ook cloudgebaseerde technologie inzet, en wat in dit opzicht uw toekomstplannen zijn.

De enquête nog niet ingevuld? Laat uw stem horen!
Dit is een unieke kans om te laten weten wat uw behoeften zijn. Neem deel aan deze enquête. 10 minuten volstaan om de vragenlijst te beantwoorden.Wat gebeurt er met de resultaten?
Rond juni zal Techsoup Nederland een witboek publiceren met een synthese van de antwoorden afkomstig van de non-profit organisaties uit de 38 deelnemende landen. Dit document zal organisaties zoals de uwe nuttige informatie leveren in het nemen van de juiste beslissingen rond IT. Op basis van de resultaten die uit de enquête naar voren komen zal u een inzicht verwerven in de wijze waarop uw collega-organisaties technologie inzetten, wat hun huidige behoeften zijn evenals hun vragen rond de overgang naar cloud technologie.

Indien u belangstelling hebt in het rapport met de conclusies van de enquête, vraagt Techsoup Nederland u uw e-mail adres op te geven aan het eind van de vragenlijst. Dit zal er voor zorgen dat Techsoup Nederland u het witboek kan toesturen wanneer het klaar is.
 
   
       
   
 

4. Facebook Timeline for Pages en social media monitoring toegevoegd in gratis online boek fondsenwerving 2.0

Rubriek: boeken

Door: Jordan van Bergen, Sichting GeefGratis

In het gratis online boek fondsenwerving 2.0 (200+ pagina's) heb ik weer een aantal paragrafen toegevoegd.

Zo heeft sinds maart 2012 Facebook een nieuw fenomeen toegevoegd aan Pages voor bedrijven en non-profits, de zogeheten Facebook Timeline for Pages. Zie hoofdstuk 2.4.1.1. Facebook Timeline for Pages met tips over hoe Facebook Timeline for Pages toe te passen etc. Deze paragraaf wordt naast tal van nieuwe hoofdstukken uitgebreid beschreven in het gratis online boek fondsenwerving 2.0 via internet dat eind 2012 gereed moet zijn en inmiddels meer dan 200+ pagina's bevat. Dit boek is nu al op de volgende locatie in te zien, te lezen en als PDF te downloaden: http://www.jordanvanbergen.nl/fondsenwerving-20/online-boek/
 
   
       
   
 

5. Laatste nieuws

Kort overzicht laatste nieuws uit de goede doelen wereld:
 
   
   
 

Volg GeefGratis:         

 

Volg TechSoup         

 
   
   
 

Nieuwsbrief abonnementsinformatie

Zorg dat u de nieuwsbrief van Stichting GeefGratis blijft ontvangen!
Voeg info@geefgratis.nl toe aan uw toegestane afzenderslijst of adresboek.


Deze nieuwsbrief is bestemd voor aangesloten goede doelen bij Stichting GeefGratis. U krijgt deze e-mail omdat uw goede doel aangesloten is bij Stichting GeefGratis of omdat u partner van Stichting GeefGratis bent en aangegeven heeft de nieuwsbrief aan aangesloten goede doelen te willen ontvangen.

Algemene Voorwaarden
Ieder aangesloten goede doel is akkoord (gegaan) met de algemene voorwaarden (tijdens registratie) die gelden bij Stichting GeefGratis en ontvangt daarom deze nieuwsbrief minimaal op het algemene e-mailadres van de organisatie. Afmelden op het algemen e-mailadres van de organisatie is dus niet mogelijk.

Gepersonaliseerd
Alle nieuwsbrieven worden gepersonaliseerd verstuurd. Dit betekent dat waar u de naam van uw organisatie leest een ander aangesloten goed doel hun naam leest. Mocht echter uw naam direct aangehaald worden in een stuk waarin wij negatief of kritisch reageren over een goed doel dan moet u er van uit gaan dat het daadwerkelijk over uw goede doel gaat. In alle andere vormen geldt dat ieder goed doel persoonlijk aangesproken wordt.

Deze e-mail is verstuurd aan het e-mailadres: ##email##

De GeefGratis nieuwsbrief wordt verstuurd via het Nieuwsbrieven Pakket van Procurios

Uw aansluitnummer bij Stichting GeefGratis: ##aansluitnummer##